Slamákovise

Následující záběry jsou otřesné

Gdiš se qce, fšeqno de!

Sobota, 19. červenec 2008, 21:52 Žvásty
Y

Nedávna tlač priniesla správu o tom, že se slovenští učitelé bouří proti odvěkému nepříteli – ypsilonu, té prokleté liteře, jež se z dekadentní hellenské abecedy vetřela nejprve do latinské — ne náhodou v době, kdy říše římská byla v úpadku —, aby se nakonec usadila i ve slovenštině a předčila dokonce i snahy takových velikánů na bitevním poli okrašlování jazyka, jakými byli Ľudovít Štúr či Anton Bernolák.

Podobné hlasy na adresu tohoto nenáviděného písmene slýcháme i v českých zemích, a tak se Evropská unie již před časem rozhodla tento problém řešit z celoevropského hlediska. Záštitu nad projektem převzal český evropský komissař Vladimír Špidla. Oblast jazyka sice nespadá do Špidlovy sociální portefeuille, ale jak známo, tento státník ovládá češtinu (a tedy i blízce příbuznou slovenštinu) tak dobře, že neumí ani anglicky.

Dnes byla představena konečná podoba projektu, organisovaného dle nejlepších evropských tradic do podoby pětiletého plánu. Níže uvádíme, jak bude tato reforma vypadat pro češtinu, přičemž pro větší názornost nastíněné změny ihned applikujeme na samotný text.

V prvním roce bude provedena nejočekávanější změna. Jelikož se ypsilon čte prakticky vždy a všude stejně jako měkké I, bude jím bez výjimky nahrazeno. Slabiky dy, ty, ny se budou nadále psát di, ti, ni; dosavadní měkké di, ti, ni bude psáno explicitně s háčkem: ďi, ťi, ňi. Podobní krok ostatně již dávno učiňili Slovinci a Chorvaťi. Tuto změnu jistě oceňí i feministki, neboť dojde k podstatnému změkčení mužského živlu (chromozomi XI namísto dnešňích XY).

V druhém roce dojde na odstraněňí dalších relikvií z 15. stoleťí, ba i starších: Bude odstraněna spřežka CH, která je v češťině zcela nesistematickím a nevisvětlitelním přežitkem nejstarších spřežkovích pravopisů. Hláska ch se nadále bude psát jeďiním písmenem Q, jež je v české abecedě žalostně neviužito. Jistě každí qápe, jak víznamníq úspor bude takto dosaženo při psaňí českíq textů.

Ve třeťím roce bude modernizace českého pravopisu pokračovat zrušeňím písmene Ě, které je jeďinou samohláskou s háčkem a krajně nepravidelnou víslovnosťí. Slabiki s Ě se budou nadále psát foneticki: bje, pje, vje, ďe, ťe, ňe, mňe. Zároveň bude zrušeno písmeno X, které se čte jako dvje hláski; neňí toho třeba, neboť tito lze psát jako ks nebo gz podle víslovnosťi. Je zjevné, že, biť za cenu jistíq ztrát ve smislu hutnosťi tekstů, bude toto opatřeňí dalším přínosem pro srozumitelnost češťini.

Ve čtvrtém roce reformi bude eliminace zastaralíq grafémů dokonána zrušeňím Ů. Stejně jako u Y/I neegzistuje dúvod, proč mít pro tutéž hlásku dvje písmena. Žáci a zahraňičňí studenťi češťini se již nebudou muset učit složitá pravidla, kdi použít jedno a kdi druhé.

Konečňe v pátém roce bude reforma pravopisu dovršena nejvírazňejší zmňenou: pravopis bude přizpúsoben skutečné mluvené stránce jazika tak, abi odrážel spodobu zňelosťi. Zároveň budou octraňena nehlasná písmena, zejména J ve sloveq jako jméno, jsem a podobňe. Posledňe dojde ke zjednodušeňí dvojtíq souhlásek a dalšíq složitíq uskupeňí, čímš se s češtini stane jeden z nejednodušíq jazikú na svjeťe. Českí pravopis tag bude plňe fonetickí a žákúm diqtivím jeho poznání uš nebude stát f cesťe vúbec ňic. S novím pravopisem bes složitíq vímeg bude tak česká ředž zaqráňena pro další pokoleňí. Gdo se bude evropské smňerňici spječovat, toho zasloužení trest nemine!

Vlaďimír Špidla přectavil rovňeš moto pjeťiletého plánu, jež zňí: Gdiš se qce, fšeqno de!

Aktualizováno: Ústaf pro jazik českí Akademje vjet České republiki jiš oznámil, že v novíq pravidleq českého pravopisu budou fšeqni staré tvari slof zaqováni jako povolené dubleti.

Nahoru

eweliyi

08.02.2009, 11:50
1 Slamaku, ty ses zvire, ja se tu smeju nahlas a kolegove po mne divne koukaj :)

Nahoru

Já I.

11.05.2010, 00:05
2 Hlasuji pro obnovení blogísínečku!

Nahoru

Komentovat

Ne, že by to někoho zajímalo, ale tady si můžete vylít srdce. Slamákovise nenese odpovědnost za obsah komentářů, které jsou dílem svých autorů, avšak vyhrazuje si právo je mazat, nebudou-li se jí líbit.